נוטרים


נוטרים – גפירים

אסופת תצלומים על משטרת הישובים בתקופת המנדט הבריטי בארץ ישראל בשנות השלושים והארבעים של המאה הקודמת.